Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Over
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek ondersteunt sinds 1980 het Airborne Museum 'Hartenstein'.

De Vereniging heeft drie doelstellingen:
• Belangstelling wekken voor het museum;
• Steun en bijstand verlenen aan het museum (ook financieel);
• Kennis bevorderen van de gebeurtenissen rond de operatie Market Garden (september 1944).

De Vrienden vormen een actieve vereniging, welke zich ook inzet voor het behoud van historische locaties en monumenten in het gebied waar de Slag om Arnhem plaatsvond.

We geven drie maal per jaar een Airborne Magazine uit. Hierin staan actualiteiten met betrekking tot de Vereniging en het museum, maar ook artikelen over de (historie van de) Slag om Arnhem. Dit laatste komt met name tot uitdrukking in de vaste bijlage, welke, onder de noemer Ministory, een relevant geschiedkundig aspect behandelt (minimaal vier pagina's A4).

De Vereniging organiseert voor leden regelmatig evenementen, zoals excursies, themadagen en lezingen. De excursies hebben een vorm van battlefield tours naar gebieden welke van historische betekenis zijn voor de gebeurtenissen in september 1944. Tijdens de themadagen en lezingen komen allerlei aspecten van Market Garden uitgebreid aan de orde. Dikwijls wordt dit geïllustreerd met foto- en filmmateriaal uit die periode.

Documenten

Beleidsplan VVAM 2016-2021

Balans VVAM 2014-2016

Inkomsten & Uitgaven VVAM 2014-2019

Statuten

Notulen 38ste Algemene Ledenvergadering, zaterdag 18 maart 2017

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden en een notulist. Het bestuur vergadert maandelijks.
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd, zij doen al het werk op basis van vrijwilligheid en ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De bestuursleden zijn:


G.W. (Gerard) Gijsbertsen (waarnemend Voorzitter & waarnemend Secretaris)


Ir. E.A. (Eric) Paap (waarnemend Penningmeester)


W. (Wybo) Boersma (Battlefield tours, redactie Airborne Magazine)


F.W. (Frits) Miedema (Ledenadministratie)


W. (Wil) Rieken (Notulist, tevens adviseur en extern vertegenwoordiger)